Perspektiv

Tekst og foto: Viktoria Egebak Winge. Redigering: Elisabeth Frimurer

04. juni 2021

Inside/Outside


Faget ”Kriminalitet, straf og kriminalpræventive strategier” har siden 2016 fungeret som valgfag på Syddansk Universitet. Faget adskiller sig fra andre fag på jurastudiet. Her er den ene halvdel af din klasse nemlig jurastuderende mens den anden er dømte for alt fra manddrab, vold, røveri til narko og våbenbesiddelse.


Initiativet til faget kommer fra kriminolog på Syddansk Universitet, Linda Kjær Minke, som er certificeret hos Inside/out-programmet i USA. Inside/Outside-modellen går ud på, at gruppe studerende modtager undervis-ningen i et fængsel, hvor den anden halvdel af klassen skal bestå af indsatte.

”I 2014 var jeg til konference i USA, hvor jeg hørte et oplæg om inside-Outside programmet i USA. Det er fun-deret i, at studerende undervises sammen med indsatte ud fra en overbevisning om, at det skaber indsigt, ændrer livssyn og skaber inklusion. Formålet med undervisningen er at give mine jurastuderende større indsigt i kriminalitetens årsager, straffeproces, virkninger af straf og forhold under straffuldbyrdelsen. Desuden får de indsigt i og kendskab til mennesker, der har begået kriminalitet. Det vil sige, at de får indblik i, at det er men-nesker, der dømmes”. 


Og det gavner begge parter:

”Indsatte i et lukket fængsel lever i mange tilfælde en afsondret tilværelse. Mange har ikke uddannelse og ingen eller lidt kendskab til uddannelsessystemet. Når de undervises sammen med ’rigtige studerende’, oplever de et rigtigt studiemiljø, lærer hvordan man læser og studerer og føler sig ikke fremmedgjorte overfor studiemiljøer som sådan. Fordi indsatte kender til strafferet, straffeproces og straffuldbyrdelse gennem egen praksis, oplever de, at de rent faktisk ved noget og kan bidrage til de faglige diskussioner. Derfor er min for-håbning, at den teoretiske indsigt og viden de opnår, kan stimulere til mere uddannelse. Samtidig får de indsigt i virkninger af kriminalitet, som også kan sætte en refleksionsproces i gang”.

I artiklen her møder du to jurastuderende, der begge har prøvet Inside/Outside modellen. Louise og Dina er jurastuderende på SDU of deler her deres erfaring med faget, eksamen og ikke mindst samarbejdet de indsatte.

På Kaius.dk kan du lige nu læse et portræt med en indsat, der har prøvet kræfter med juraen i fængslet.

Louise Raun Knudsen

10. semester

24 år

Tog faget på 5. semester i foråret 2019

Dina Geisler Wihan

10. semester

25 år

Tog faget på 5. semester i foråret 2019

Hvorfor valgte I ” Kriminalitet, straf og kriminalpræventive strategier” som valgfag?

Dina: Jeg valgte faget, fordi jeg særligt interesserer mig for de strafferetlige og kriminologiske fag. Derudover tog jeg faget, fordi formatet og opbygningen skilte sig så meget ud fra den almindelige og ensformige under-visningsmetode, som der er på jurastudiet.

Louise: Jeg havde først og fremmest hørt godt om faget fra andre studerende. Desuden var jeg enormt nys-gerrig på konceptet, og tænkte, at det kunne være lærerigt at høre om straffesystemet fra mennesker, som ser det fra et andet perspektiv. Jeg tænkte også, at det ville være sundt at få sat ansigt på de mennesker, som altid blev omtalt som ’’gerningsmanden’’ i opgaverne på studiet.

Hvordan foregår undervisningen?

Louise: Vi kørte til Søbysøgård Fængsel, hvor vi sammen med indsatte havde undervisning i fængslets under-visningslokaler. Linda Kjær Minke stod overvejende for undervisning, men vi havde også ofte andre fagperso-ner ude og undervise os. Desuden lavede vi også nogle gange gruppepræsentationer af forskellige tekster. Yderligere lavede vi også mange cases, hvor vi i blandede grupper kunne diskutere forskellige emner, som fx brugen af disciplinærstraf i de danske fængsler.


Dina: Vi startede typisk med et faglig oplæg, hvor vi gennemgik det pensum, der er relevant for undervisnings-gangen. Efterfølgende bestod undervisningen typisk af casebaseret arbejde, hvor vi i grupper, skulle løse nog-le opgaver ud fra både den teoretiske viden de outside-studerende medbragte og den praktiske viden, som de inside-studerende ofte kunne bidrage med.

Hvordan foregår eksamen?

Dina Eksamen består både af en skriftlig og en mundtlig del.
Man vælger et af emnerne, der har relevans i forhold til pensum. Typisk deler man sig ind i grupper alt efter, hvilke emner man ønsker at arbejde med. I gruppen udarbejder man en ca. 10 siders lang synopsis, som så skal forsvare til en mundtlig eksamen.

Louise: Vi havde et par skrivedage ude i fængslet, hvor vi kunne lave opgaven. Derefter skulle vi til en individu-el mundtlig eksamen, hvor vi først og fremmest skulle forsvare vores opgave, og derefter blev vi eksamineret i det øvrige pensum.

Hvad har faget lært dig? Fagligt/personligt?

Louise: Jeg lærte meget af faget og af Linda Kjær Minke. Først og fremmest fik jeg stor indsigt i kriminologiske studier og teorier, som har givet mig et (endnu) mere kritisk blik på straf, og alt hvad det indebærer. Desuden lærte jeg om momenter i straffesystemet, som jeg ikke på forhånd havde kendskab til, herunder exitpro-grammer for rocker- og bandemedlemmer og konfliktmægling. Jeg lærte også meget af at have undervisning sammen med de indsatte, som kunne give en unik insiderviden om nærmest alt vi blev undervist i. De indsatte kunne fortælle om deres personlige oplevelser og holdninger, når vi diskuterede forskellige emner. Det gav mig helt nye perspektiver på straffesystemet, som jeg ellers ikke kunne have fået.

Dina: Faget har lært mig en hel del mere om de kriminologiske baggrunde for kriminalitet. Derudover har jeg lært langt mere om, hvad kriminalitet, fængsling og pletter på straffeattesten betyder både for samfundet, de indsatte og de indsattes pårørende.

Fagligt, har jeg desuden lært meget mere om, hvad der rent kriminalpræventivt bør gøres for at forhindre eller mindske risikoen for kriminalitet og recidiv. Generelt har det været en god læring, at få en mere praktisk vinkel på, som jo afspejler en helt anden side af den, vi som jurastuderende lærer. Vi kommer helt tæt ind på, hvor-dan de inside-studerende tænker, og hvad de praktisk både mærker og føler, så vi ved, hvad der også umid-delbart virker for dem. Vi lærer derfor langt mere om kriminalitet og strafferetten end ved blot at læse om det i en bog.

Faget har endvidere givet mig nogle bekendtskaber med nogle personer, som jeg måske ikke ellers troede, at jeg havde noget tilfælles med. Der var altid god stemning, og atmosfæren var god. Det var generelt altid en fest at skulle ind og undervises sammen med de resterende i gruppen.

Vil du anbefale faget til andre jurastuderende?

Dina: HELT KLART! Det er super lærerigt! Pensum er spændende, og man lærer en hel del om et emne, som man måske har en ide om, at man allerede kender nok til. Men jeg har fået øjnene for, at der var langt mere at lære endnu, og jeg er derfor gået klogere fra undervisningen.

Louise: Ja, faget har min varmeste anbefaling. Det er en unik og lærerig oplevelse, som ikke hænger på træer-ne. Jeg fik meget ud af faget både på det faglige og personlige plan, og det er min opfattelse, at mine med-studerende havde den samme oplevelse.

Dina: Personligt følte jeg ikke selv, at jeg havde en masse fordomme, da jeg første dag kom ind i Søby-Søgaard fængsel, men jeg har alligevel taget mig i at blive (positivt) overrasket op til flere gange, og generelt tror jeg vi har godt af at komme ud og opleve nogle andre mennesker, nogle andre kulturer og nogle andre levemåder end dem vi kender til i forvejen og dem vi af naturlige årsager selv opsøger. Og så havde vi det bare hylende morsomt – hvem kan sige nej til det?