Fagligt boost

Forfatter: Jens Kristen Boel Lauridsen. Redigering: Elisabeth Frimurer

27. august 2020

Hvor er min jura?


Hvordan finder du netop dét, du skal bruge? Få hjælp til fremsøgning af indhold, der guider dig sikkert gennem informationssøgning. 


Alle, der bare har snuset lidt til juraen, ved, at jura hviler på en usigelig mængde information.

Studerende tygger sig igennem det ene store værk efter det andet, der forsøger at holde en nogenlunde struktur i spindelvævet af regler, juridisk litteratur, retspraksis, administrativ praksis, aftaler, vejledninger, og listen kunne blive ved. Men jura er ikke et fag, der alene kan læses i lærebøger eller kan læres ud fra abstrakte teorier.

Jo længere man kommer på studiet, des større krav stilles der til den studerendes selvstændige juridiske metode. Og med selvstændigheden følger bl.a. kravet om en tilfredsstillende informationssøgning for at fremskaffe relevant materiale; alt fra juridiske artikler eller mere omfattende bogudgivelser til danske eller udenlandske, herunder primært EU-retlige, regler og retspraksis. Nogen vil måske mene, at højdepunktet for informationssøgningen nås omkring specialeskrivningen på kandidaten. Samtidig må det dog erkendes, at der efter en færdiggjort juridisk uddannelse vil blive stillet store krav til en selvstændig juridisk informationssøgning på arbejdspladsen – dette uanset om man arbejder i en styrelse eller på et advokatkontor. 

Informationssøgning er ikke altid let, men man hjælper sig selv langt, hvis man aktivt vælger at sætte sig ind i nogle af de grundlæggende redskaber, der gør den juridiske informationssøgning lettere. I det følgende skal gives en indføring i de mest grundlæggende informationssøgningsteknikker, der er relevant på jurastudiet, hvor der bl.a. tages afsæt i retskildernes forskrifter (som love med forarbejder, bekendtgørelser, cirkulærer mv.), afgørelser og juridisk litteratur. 

Hvor finder jeg lovene?

Lovene er naturligvis en af de vigtigste retskilder og en grundsten i litteratursøgningen. På Karnov Online er det muligt at finde love. Her er de kommenterede, hvilket kan være en stor hjælp, hvis lærebogen er tavs omkring en bestemt paragraf. Lovkommentarerne er skrevet af eksperter inden for det pågældende område og har henvisninger til retspraksis og den juridiske litteratur. Hos Karnov finder man altid en konsolideret udgave af de gældende love samt opdaterede kommentarer til lovene. Det vil sige, at alle ændringer er indarbejdet kort tid efter, at de vedtages i Folketinget. Dette er en fordel, så man ikke misser en vigtig ændring ved læsning af loven. 

Der er endvidere gratis adgang til lovene fra retsinformation.dk, hvor der enten kan søges på det specifikke lovnummer, eller hvor der kan søges på ”populærtitlen” – altså det navn, der til daglig bruges. Man skal være opmærksom på, at hvis der er ændret i loven undervejs, fremgår ændringerne ikke direkte af lovteksten, men som ændringslove ude i højre side af skærmen (indtil der laves en ny lovbekendtgørelse, dvs. en sammenskrivning af hovedloven og tilkomne ændringslove). Hvis man skal være sikker på, at man læser den gældende lov, skal man derfor også læse alle ændringslovene til loven. 

Hvordan bruger jeg Karnov Online? 

Karnov Group udbyder information til bl.a. jurister og jurastuderende. Når der her henvises til Karnovs Online, henvises der mere specifikt til pro.karnovgroup.dk. Denne side kaldes også ”Karnov Jura” og er en database over en masse forskelligt juridisk materiale.

Her kan bl.a. findes konsoliderede lovtekster, kommenterede love, bekendtgørelser samt cirkulærer, vejledninger mv. Her kan også findes domme – både fra Ugeskrift for Retsvæsen (UfR), men også fra en række mere specialiserede domsamlinger, som f.eks. TfK (Tidsskrift for Kriminalret), der mere specifikt indeholder domme vedrørende kriminalret – hvilket kan være gavnligt, hvis man f.eks. fokuserer på strafferet. Et andet eksempel er TFA (Tidsskrift for Familie- og Arveret), der kan være gavnlig, når man har familie- og arveret som fag.

Hvor finder jeg domme? 

Domme er straks sværere at finde end forskrifterne, fordi der afsiges tusindvis af domme fra de danske domstole hvert eneste år. Langt fra alle domme er tilgængelige online. Mange domme bringes i UfR – Ugeskrift for Retsvæsen, der udgives af Karnov Group. 

UfR har eksisteret siden 1867, og som noget nyt i 2018 er alle tidligere UfR-domme i perioden 1867-1950 også blevet tilgængelige på Karnovs Online. Disse var førhen ikke digitalt tilgængelige og skulle findes ved at slå op i de gamle samlinger af Ugeskrift for Retsvæsen, der stadig findes på de juridiske biblioteker på universiteterne.

Det er dog ikke alle domme, der bringes i UfR: Der bringes fx ikke mange byretsdomme, mens en del landsretsdomme bringes sammen med alle Sø- og Handelsrets- og højesteretsdomme.


Emneregister

Noget andet, der er rigtig godt at kende til, når man skal finde domme, er emneregistret. Emneregistret er en liste over 'emneord'. Hvis man f.eks. gerne vil finde noget om ophævelse af køb af fast ejendom pga. mangler, findes et emneord for præcis dette område, hvor man kan få alle UfR-domme (og domme fra special-domssamlingerne) frem omkring dette.

Dette er en enorm hjælp, hvis man mere struktureret skal søge igennem retspraksis og prøve at danne sig et overblik, f.eks. hvis man læser til eksamen og gerne vil finde en god dom omkring det spørgsmål, man måske har svært ved eller gerne vil vide mere om, eller hvis man skal lave et projekt o.l.

Emneregistret findes ved at være på Karnov Onlines startside. Derefter vælges 'UfR - Ugeskrift for Retsvæsen', og herefter vælges 'Emneregister' øverst på siden.

Emneregistret har mange forskellige emner og forskellige underkategorier, og det læres bedst ved at anvende det og forsøge sig frem.

 

Lovregister

Retspraksis kan også systematisk findes ved at kigge i lovregistret inde på Karnov Online. Lovregistret kan tilgås på to måder:

For det første kan man i Karnov Online åbne den relevante lov og paragraf, som man gerne vil finde retspraksis om. I højre side af skærmen vælges herefter 'Domme og afgørelser' og herved opnås en liste over domme, der er afsagt efter/relaterer sig til den pågældende paragraf.

For det andet kan der fra Karnov Onlines forside vælges 'UfR - Ugeskrift for Retsvæsen' og herefter 'Lovregister' øverst på siden. Herefter vælges den ønskede lov og paragraf. Herefter kommer en liste over retspraksis afsagt med relation til den pågældende bestemmelse.

 

Special-domssamlinger

Udover UfR udgiver Karnov også special-domssamlinger, hvoraf bl.a. kan nævnes FED (Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling), TFA (Tidsskrift for Familie- og Arveret), TfK (Tidsskrift for Kriminalret) og MAD (Miljøretlige Afgørelser og Domme). Disse domssamlinger kan også tilgås fra Karnov Online og indeholder i højere grad afgørelser fra både byretter, landsretter og Højesteret samt fra offentlige myndigheder, der dog retter sig mere specifikt til et specielt retsområde (f.eks. kriminalret eller familie- og arveret).

Det er desuden også muligt at finde de nyeste domme afsagt af Sø- og Handelsretten samt af Højesteret på de respektive instansers hjemmeside.  

Hvor finder jeg andre forskrifter? (bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger mv.)

Andre forskrifter kan også findes f.eks. på Karnov Online samt på retsinformation.dk. På Karnov Online er en del bekendtgørelser kommenterede ligesom lovene.

Hvor finder jeg forarbejder?

Det kan vise sig nyttigt at finde lovens forarbejder, hvis man ønsker en dybere forståelse af retsreglerne.

Du kan finde langt de fleste forarbejder på Karnovs online-platform, ved at finde hovedloven. Forarbejderne til lovene er tilknyttet de enkelte retsregler. Herudover findes forarbejder på folketingets hjemmeside.

Hvis du skal have fat i forarbejder af ældre dato, navnlig før 1987, er der stor chance for, at de ikke kan tilgås elektronisk. Karnov ligger inde med de fysiske udgaver af Folketingstidende hvori forarbejderne findes. Du kan også henvende dig på Det Kgl. Bibliotek samt DAB. 

Avanceret søgning

Karnov Jura er opbygget sådan, at man kan søge direkte i søgefeltet på startsiden og derved søge i al information i databasen. Man kan også tilrette sin søgning ved først at søge på f.eks. ”U.2006.2687H”, som er en dom bragt i UfR, og derefter vælge f.eks. ”Ugeskrift for Retsvæsen” under ”Tidsskrifter”, som findes i højre side af skærmen. Husk tilretningen/indsnævringen af søgefeltet; det kan være en god måde at strukturere sin søgning på Karnov Jura, der er en enorm database, der kan være svær at finde rundt i.

Særligt om UfR – Ugeskrift for Retsvæsen og juridiske artikler: 

Ugeskrift for Retsvæsen – UfR – indeholder både domme, men også juridiske artikler. Andre specialdomssamlinger indeholder også artikler, men ikke nær så mange som UfR.

De juridiske artikler kan være gode, fordi de handler om et bestemt emne, som man måske sidder og arbejder med. Det kunne f.eks. være en artikel med kommentarer til en bestemt dom, hvor denne gennemgås og analyseres. Artiklerne i UfR findes ved at vælge ”UfR – Ugeskrift for Retsvæsen” på Karnov Juras forside. Herefter kan de nyeste artikler findes under ”Nyeste artikler”, mens de også kan findes under det pågældende årstal i venstre side af skærmen.

Derudover kan nævnes, at der via UfR bringes alle højesteretsdomme og domme fra Sø- og Handelsretten. 

kaius-900x755-hvor2

Hvem kan jeg spørge om hjælp?

Informationssøgning kan være en jungle at navigere rundt i. Det kan være svært at finde relevant litteratur til sin problemstilling. Man kan være i tvivl om, hvilke databaser man skal søge i. Herudover kan det være svært at finde rundt på diverse hjemmesider.

Kan du ikke finde, det du leder efter, så er der nogle råd til, hvordan du kommer videre. Du kan kontakte følgende: 

  • Karnovs Kundeservice
  • Det Administrative Bibliotek (DAB)
  • Informationsspecialisterne på Søndre Campus 

Karnovs Kundeservice kan hjælpe dig med at finde retskilder, hvis du har svært ved at søge dig frem til dem selv.

Det Administrative Bibliotek (DAB) har erfaring med at finde forarbejder, love og ændringer i paragraffer. Herudover at finde betænkninger og litteratur. DAB fungerer som bibliotek og videnscenter for departementer, styrelser og direktorater.

Informationsspecialisterne på Søndre Campus kan du bestille online. En sådan kan du bestille på KUB’s hjemmeside. Dette er en mulighed for dig, at få individuel vejledning i din søgning. KUB kontakter dig efterfølgende, så I kan lave en aftale sammen.

Hvad med kompendier? 

Et stort spørgsmål – især på de første år af studiet – er kompendier. Hvorvidt man skal købe og bruge kompendier, og hvorvidt disse (delvist) kan erstatte (eller supplere) pensum.

Hvorvidt man skal købe og bruge kompendier er en smagssag for den enkelte studerende. Nogle studerende nyder godt af kompendiernes simple struktur og direkte fremstillingsmåde. Man skal dog altid huske at være kritisk over for indholdet og fremstillingen. Kompendiet er ikke en pensumbog, og der stilles ingen garanti for, at der ikke kan laves fejl i kompendier, selvom de måske på overfladen virker godt skrevet.

Til det andet – hvorvidt disse kan erstatte pensum – er svaret på dette et nej. Kompendier kan aldrig erstatte pensum, og man gør sig selv en bjørnetjeneste, hvis man tror, at man kan nøjes med kompendierne alene i stedet for at læse de mere tunge lærebøger. Igen: Lærebøgerne er pensum, og lærebøgerne er komplicerede og detaljerede, hvilket kan virke forstyrrende, men samtidig er gavnlig og måske nødvendigt i eksamenssituationen. Se et kompendium som et supplement eller et overblik.

Kunsten er i høj grad at kunne læse lærebøgerne, eventuelt suppleret af et kompendium til at give struktur og overblik, hvis man f.eks. føler, at lærebogen er svær og rodet. Kompendier er ikke en nødvendighed – heller ikke på jurastudiet – og det er ikke en garanti for en bedre karakter. Dermed ikke sagt, at kompendier ikke kan fungere fint som supplement for mange studerende – tværtimod. 

Hvor finder jeg juridisk litteratur? 

Juridisk litteratur skal naturligvis først og fremmest købes. Her kan f.eks. nævnes Academic Books, der har et bredt udvalg af jurabøger. Karnov Group har også et online-bogsalg (herunder pensumbøger).

Dernæst kan den juridiske litteratur naturligvis ofte findes på de juridiske biblioteker, folkebibliotekerne eller Det Kgl. Bibliotek.

Af juridiske biblioteker på Søndre Campus findes Juridisk Videncenter, som er en del af Københavns Universitetsbibliotek (KUB) og Søndre Campus Bibliotek (Bibliotek for Humaniora og Jura).

Undervurder ikke litteraturen. Den er ofte skrevet af professorer eller andre med særligt kendskab til det pågældende retsområde og kan give et godt overblik over retstilstanden eller udviklingen inden for området. Derudover giver meget litteratur et overblik over retspraksis, der kan være nyttigt, hvis man skal finde frem til domme, der omhandler et bestemt emne eller spørgsmål.

kaius-900x755-hvor3

Hvor finder jeg internationale retskilder?

Visse internationale retskilder har stor betydning i dansk ret. Dette gælder især for retskilder fra EU (i EU-sammenhæng kaldet ”retsakter”). Dette kan både være direktiver, forordninger og domme fra EU-Domstolen. 

Der er gratis adgang til EU-retsakterne på EUR-Lex. Det kan være særdeles gavnligt at sætte sig i EUR-Lex allerede tidligt på studiet. EU-retsakterne har stor betydning i dansk ret og får stadig større betydning. På EUR-Lex kan dokumenterne bl.a. findes ved at søge på årstallet samt dokumentnummeret, hvis disse kendes. EU-domme kan findes på EU-Domstolens domsdatabase f.eks. ved at søge på sagsnummer eller sagens parter. En del for Danmark relevante EU-retsakter kan desuden findes (i kommenteret form) på Karnov Online. 

Endvidere kan nævnes introduktionsafsnittene til de forskelle EU-retlige emner på EU-Karnov, der kan tilgås fra Karnovs online-platform. Fra Karnovs online-platforms forside vælg ”EU-Karnov”. Herefter kan vælges ”TEU” eller ”TEUF” alt efter, hvilket emne (hvilken del af primærretten), man beskæftiger sig med. Vælg f.eks. ”TEUF” og herefter ”10. TJENESTEYDELSER (ART. 56-62)”. Herefter vises det relevante afsnit i TEUF samt eventuelle direktiver og forordninger, der relaterer sig til emnet. Herudover findes introduktionsafsnittet, der giver et godt fagligt overblik over emnet.

Derudover kan det også være nyttigt at kende denne hjemmeside, hvor du kan finde domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), der også har en stor betydning for Danmark og dansk ret.